تصاویری از دستگیری سارقان تهران بزرگ را مشاهده می کنید. 

 

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)

باند سارقان در تهران (18 عکس)