کریستین 8 ساله تصمیم بزرگی در زندگی خود گرفته است ،او پس از دیدن تبلیغاتی در مورد کودکان که به علت بیماری مو های خود را از دست میدهند، با همکاری  مادرش دست به تاسیس یک سازمان کوچک و غیر سود ده جهت کمک به این نوع کودکان کرد،که روش کارش به این گونه است که این موسسه مو های افرادی که را که تمایل به کمک دارند جمع آوری و به کلاه گیس برای کودکان نیازمند تبدیل میکند.کریستین خود یکی از این اهدا کنندگان بود که در طی دو سال با وجود تمسخر همکلاس هایش موهای خود را بلند کرد و به موسسه جهت کمک به کودکان بیمار اهدا کرد.

 

پسری با موهای بلند (4 عکس)

پسری با موهای بلند (4 عکس)

پسری با موهای بلند (4 عکس)

پسری با موهای بلند (4 عکس)