مانیکورهای زیبایی که در آرایشگاه ها و یا روی دست افراد مختلفی شاهد آن هستیم همیشه برای خانم ها جلب توجه میکنند و یا شاید در نگاه اول ساده به نطر بیایند ،اما مصیبت از آنجایی شروع می شود که خود شخص دست به کار شده و سعی به طراحی کردن ناخن خود و شبیه کردن به مانیکوری که دیده است میکند،ولی بیشتر اوقات نتیجه چیزی بسیار متفاوت و یا در نوع خود افتضاح می شود.که در این حالت میتوان گفت که چی فکر میکردیم و چی از آب در اومد.

 

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)

مانیکورهای افتضاح (21 عکس)