مهندس و طراح Richie Duncan با استفاده از الگو های ریاضی و مهندسی سازه ، اتاقی با نام Kodama Zome طراحی و اختراع کرده است. این اتاق جالب کاملا هندسی طراحی شده مخصوص آویزان شدن است.پایه هایی برای این اتاق طراحی شده که می توان آن را در هرکجا نصب و آویزان کرد.

 

طراحی اتاقی معلق برای سطح های ناهموار (4 عکس)

طراحی اتاقی معلق برای سطح های ناهموار (4 عکس)

طراحی اتاقی معلق برای سطح های ناهموار (4 عکس)

طراحی اتاقی معلق برای سطح های ناهموار (4 عکس)