بهار و تابستان فصل های خوبی برای گله داران است تا گله خود را در دشت های بزرگ به چرا ببرند.عکاس لهستانی Marcin Sobas در سفرش به ایتالیا عکس های هوایی خیره کننده ای از چراگاه ها و گله ها گرفته است.

 

عکاسی از گله های گوسفند در چراگاه هایی عظیم و زیبا (9 عکس)

عکاسی از گله های گوسفند در چراگاه هایی عظیم و زیبا (9 عکس)

عکاسی از گله های گوسفند در چراگاه هایی عظیم و زیبا (9 عکس)

عکاسی از گله های گوسفند در چراگاه هایی عظیم و زیبا (9 عکس)

عکاسی از گله های گوسفند در چراگاه هایی عظیم و زیبا (9 عکس)

عکاسی از گله های گوسفند در چراگاه هایی عظیم و زیبا (9 عکس)

عکاسی از گله های گوسفند در چراگاه هایی عظیم و زیبا (9 عکس)

عکاسی از گله های گوسفند در چراگاه هایی عظیم و زیبا (9 عکس)

عکاسی از گله های گوسفند در چراگاه هایی عظیم و زیبا (9 عکس)