پیتر کالسن (Peter Callesen) هنر خود را در به تصویر کشیدن رابطه بعد سوم و بعد دوم را با این آثار زیبا به نمایش گذاشته است. او از کاغذ های دو بعدی آثار خارق العاده ای آن هم به صورت سه بعدی تهیه کرده بطوری که نحوه برش های او در روی کاغذ دو بعدی نمایان است.

 

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)

هنر های کاغذی پیتر کالسن (16 عکس)