این سرسره بلند وتوری میتواند از رولر کوستر ها هم سریعتر عمل کند وجان انسانها را از محلکه آتش که در طبقات بالایی ساختمان هایی که طعمه آتش شده اند و راه گریزی ندارند نجات دهد، امانکته مهم وجالب این سرسره  در این است که ترس و وحشت از گرفتار شدن در چنگال آتش از یک طرف ودل به دریا زدن و پایین رفتن از این سرسره از طرف دیگر خود داستانیست شنیدنی.

 

سرسره نجات (6 عکس)

سرسره نجات (6 عکس)

سرسره نجات (6 عکس)

سرسره نجات (6 عکس)

سرسره نجات (6 عکس)

سرسره نجات (6 عکس)