کوین ریچادسون (Kevin Richardson) با تعدادی از شیر های آفریقای جنوبی طرح دوستی ریخته است. شیر ها او را همانند اعضای خانواده خود پذیرفته اند و با او بازی میکنند. او کسی است که به تنهایی و بدون ترس در بستر شیر ها ، پلنگ ها ، و حتی کفتار ها می رود و بدون ترس از مورد حمله قرار گرفتن حتی شب ها در بستر آنها می خوابد.به نظر می رسد این حیوانات هم کوین را بسیار دوست دارند زیرا با او بازی می کنند ، کشتی میگیرند و در کنارش می خوابند.او دندان های آنها را که به تنهایی برای خرد کردن فولاد کافیست نوازش می کند و بسیار کار های خطرناک دیگر را به تنهایی انجام می دهد.این بسیار عجیب است ولی کوین این کارها را می کند و بسیار از این کارش لذت می برد.بعضی می گوین او می تواند غریزه گربه سانان را با پیوند قلبی تغییر دهد!

 

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)

ارباب شیر ها (13 عکس)