Kristian Mensa تصویرساز جوان 17 ساله از جمهوری چک است.او در پروژه جدید خود با استفاده از اشیاء و مواد غذایی روزمره نقاشی های ترکیبی بسیار جالب طنز آمیزی کشیده است.

 

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)

نقاشی های ترکیبی و طنز با اشیاء روزمره (15 عکس)