یک زن 19 ساله مراکشی به خاطر قرار دادن فرزند 8 ساله اش درون ساک دستی و اقدام به ورود غیر قانونی وی به داخل خاک اسپانیا دستگیر شد. مامورین براحتی توانستند که فرزند او را در داخل دستگاه اشعه ایکس ببینند.

 

روشی عجیب برای ورود به کشور آرزو ها (4 عکس)

روشی عجیب برای ورود به کشور آرزو ها (4 عکس)

روشی عجیب برای ورود به کشور آرزو ها (4 عکس)

روشی عجیب برای ورود به کشور آرزو ها (4 عکس)