شايد شما هم سابقه ناگوار افتادن گوشي تلفن همراه در چاه دستشويي را داشته باشيد يا براي اطرافيانتان اتفاق افتاده باشد. در كشور چين زماني كه در حال تخليه يكي از چاه هاي توالت عمومي بودند تعداد زيادي لوازم نفيس و گرانقيمت از جمله تلفن هاي همراه كه به داخل دستشويي افتاده بود يافتند. پس زياد ناراحت نباشيد. همانطور كه ميبينيد اين اتفاق فقط براي شما نيافتاده است.

 

سر انجام افتادن موبايل در چاه دستشويي (5 عكس)

سر انجام افتادن موبايل در چاه دستشويي (5 عكس)

سر انجام افتادن موبايل در چاه دستشويي (5 عكس)

سر انجام افتادن موبايل در چاه دستشويي (5 عكس)

سر انجام افتادن موبايل در چاه دستشويي (5 عكس)