شرکت تبلیغاتی Ars Thanea در جدید ترین پروژه خود ، برای یک شرکت مواد غذایی به نام Dupont بنر های تبلیغاتی بسیار جالبی ساخته است. در این عکس ها ، برای هر ماده غذایی یک در ورودی طراحی شده که بسیار با خود آن خوراکی مطابقت دارد.

 

تبلیغاتی بسیار جالب برای مواد غذایی (6 عکس)

تبلیغاتی بسیار جالب برای مواد غذایی (6 عکس)

تبلیغاتی بسیار جالب برای مواد غذایی (6 عکس)

تبلیغاتی بسیار جالب برای مواد غذایی (6 عکس)

تبلیغاتی بسیار جالب برای مواد غذایی (6 عکس)

تبلیغاتی بسیار جالب برای مواد غذایی (6 عکس)