بایرون و امیلی اسکلنکر از نیویورک به ظاهر انسان های عادی هستند. اما زمانی که لب به سخن بگشایند و آنچه درون دهانشان است هویدا گردد آن وقت پی به تفاوت آنها خواهید برد. این زوج توانسته اند رکورد پهن ترین زبان دنیا را از آن خود کنند و نام خود را در کتاب رکورد های گینس برای همیشه حک نمایند.

 

پهن ترین زبان های دنیا (8 عکس)

پهن ترین زبان های دنیا (8 عکس)

پهن ترین زبان های دنیا (8 عکس)

پهن ترین زبان های دنیا (8 عکس)

پهن ترین زبان های دنیا (8 عکس)

پهن ترین زبان های دنیا (8 عکس)

پهن ترین زبان های دنیا (8 عکس)

پهن ترین زبان های دنیا (8 عکس)