مرد هندی که به مرد سوزنی نیز شهرت دارد 550 عدد سوزن راوارد صورت خود میکند.این مرد 37 ساله به نام ( Bhupen Chandra Das) هنوز موفق به شکستن رکورد گینس نشده است. این رکورد متعلق به فرد چینی است که 2188 عدد سوزن در بدن خود فرو برده است.

 

مردی با صد ها سوزن در صورت (8 عکس)

مردی با صد ها سوزن در صورت (8 عکس)

مردی با صد ها سوزن در صورت (8 عکس)

مردی با صد ها سوزن در صورت (8 عکس)

مردی با صد ها سوزن در صورت (8 عکس)

مردی با صد ها سوزن در صورت (8 عکس)

مردی با صد ها سوزن در صورت (8 عکس)

مردی با صد ها سوزن در صورت (8 عکس)