مردی به نام Kenton Lee در نایروبی، کنیا مشغول به کار و زندگی بود که در سال 2007 در یک کلیسا دختری را دید که کفش هایش بسیار تنگ و کوچکش بودند. در آن لحظه از خود پرسید که چه میشد اگر کفش هایی که به فقیران میدهیم همراه با سنشان بزرگتر شوند ؟ این سوال که در ذهن او به یک ایده جالب تبدیل شد و آن تولید این کفش ها بود که حالا بیشتر کودکان فقیر این کشور را خوشحال کرده است زیرا می توان آن را هر سال کمی بزرگ کرد تا پای این کودکان آسیب نبیند.

 

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)

کفش هایی که می توانند هر سال رشد کنند ! (10 عکس)