عکاس و کارگردان هنری Adriano Alarcon از پائولو-سائو، چهار ماه را صرف بلند کردن ریش خود کرد و پس از آن نیمی از موهای صورتش را از ته زد وجای آن مها را با هرچیزی که فکر کنید پر کرد و از خود عکس گرفت. او عکس های جالب و طنز آمیز خود را در آلبومی به نام پنجاه پنجاه منتشر کرد.

 

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)

نیمی ریش و نیمی همه چیز ! (13 عکس)