هنرمند آمریکایی به نام آنکا گری با استفاده از پوسته تخم مرغ تابلو های هنری زیبایی خلق میکند. او آثار خود را از طریق وب سایت ETSY به فروش میرساند.این وب سایت محلی برای فروش آثار هنری دستی است.

 

اثر هنری با پوست تخم مرغ (12 عکس)

اثر هنری با پوست تخم مرغ (12 عکس)

اثر هنری با پوست تخم مرغ (12 عکس)

اثر هنری با پوست تخم مرغ (12 عکس)

اثر هنری با پوست تخم مرغ (12 عکس)

اثر هنری با پوست تخم مرغ (12 عکس)