سومالی لند نام کشوری در شمال سومالی است که درسال 1991 از این کشور جدا شده است. در این کشور برای تبدیل پول باید به صرافی های اطراف خیابان ها بروید. نرخ تبدیل پول این کشور بین 8500 تا 9000 واحد پولی آن کشور (پیاتیسوتک) به ازای هر یک دلار است.

 

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)

صرافی های عجیب در سومالی لند (28 عکس)