مرد 58 ساله از شهر کیف کشور اوکراین به نام والری اسماگلی بلند ترین مژه های مردانه را به نام خود ثبت کرد. او پس از دریافت این رکورد بلافاصله مژه هایش را کوتاه کرد. او عنوان کرده که نگهداری از مژه های بلند برای او بسیار سخت است. این مژه های بلند توجه زیادی را به او جلب خواهد نمود لذا تصمیم گرفته که پس از دریافت رکورد انها را کوتاه نماید.

 

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)

مژه های بلند و پر پشت (11 عکس)