پلیس های مرزی روسیه مقدار زیادی سیگار قاچاق کشف کردند. چیزی که این واقعه را در خبر ها پر رنگ کرده است روش مخفی کردن سیگار ها است. قاچاقچیان برای مخفی کردن این سیگار های قاچاق از تنه های درختان تو خالی استفاده کرده و بار خود را چوب معرفی کرده اند. درون این تنه های درخت با دستگاه های پیشرفته و بصورت بسیار دقیق و برنامه ریزی شده خالی شده تا بتوان سیگار ها را در آن قرار داد. مشخص نیست که قاچاقچیان چند سال است که از این روش برای قاچاق سیگار استفاده میکنند.

 

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)

روش عجیب و ابتکاری برای قاچاق سیگار (11 عکس)