در بعضی مواقع چهره نوزادان بیشتر از سنی که دارند به چشم می آید. دلیل آن البته نوع و حالت خاص چهره در لحظه عکاسی است. در این آلبوم تعدادی از این تصاویر را مشاهده میکنید.

 

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)

کودکان پیر (18 عکس)