یک ماهیگیر ایتالیایی 40 دقیقه برای شکار این گربه ماهی غولپیکر وقت صرف کرد.این گربه ماهی که وزرنش به حدود  60 میرسدحدود 3 متر طول دارد. این گربه ماهی یکی از بزرگترین گربه ماهی های شکار شده گزارش شده است.

 

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)

بزرگترین گربه ماهی دنیا (10 عکس)