هنرمند ویتنامی به نام Adam Tran’s شخصی ماهر در هنر اوریگامی است.او با کاغذ مجسمه هایی فوق العاده زیبا از اسکلت دایناسور ها و حیوانات ماقبل تاریخ میسازد. او هر گونه جزئیاتی که از نظر دیگران غیره ممکن است را می تواند با هنر اوریگامی به مجسمه های خود اضافه کند ، مانند دندان های ناهموار ،انگشت ها ، خار ها و شاخ ها.

 

ساخت حیوانات ماقبل تاریخ با اوریگامی (9 عکس)

ساخت حیوانات ماقبل تاریخ با اوریگامی (9 عکس)

ساخت حیوانات ماقبل تاریخ با اوریگامی (9 عکس)

ساخت حیوانات ماقبل تاریخ با اوریگامی (9 عکس)

ساخت حیوانات ماقبل تاریخ با اوریگامی (9 عکس)

ساخت حیوانات ماقبل تاریخ با اوریگامی (9 عکس)

ساخت حیوانات ماقبل تاریخ با اوریگامی (9 عکس)

ساخت حیوانات ماقبل تاریخ با اوریگامی (9 عکس)

ساخت حیوانات ماقبل تاریخ با اوریگامی (9 عکس)