در یکی از کودکستان های شهر سن پترزبورگ روسیه آموزش کار با اسلحه آموزش داده میشود. پس از آموزش نیز عکسی از کودکان بهمراه اسلحه ها گرفته میشود. هدف از این برنامه ها آموزش کودکان برای نترسیدن از اسلحه و عادت کردن به این تجهیزات نظامی مرگبار اعلام شده است.!!!

 

آموزش نظامی به کودکان (4 عکس)

آموزش نظامی به کودکان (4 عکس)

آموزش نظامی به کودکان (4 عکس)

آموزش نظامی به کودکان (4 عکس)