Carolina Breeze یک دانشجو 23 ساله است که با استفاده از ضایعات آهنی جواهراتی بسیار زیبا خلق کرده است. زیبایی برخی از این جواهرات به اندازه ای است که نمی توانید مانند آن را در هیچ جواهر فروشی پیدا کنید.

 

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)

ساخت جواهراتی بسیار زیبا با ضایعات آهنی (16 عکس)