سازه ای از نوار چسب در حال آماده سازی برای رقابت های طراحی.

 

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)

سازه ای از نوار چسب (13 عکس)