در چین خوکی متولد شده که صورتی شبیه به انسان دارد. این خوک غیر عادی لحظاتی پس از تولد مرده است.

 

خوکی با صورت انسان (3 عکس)

خوکی با صورت انسان (3 عکس)

خوکی با صورت انسان (3 عکس)