یک فیلم ساز و عکاس به نام وینسنت لافورت از یکی از مشهور ترین شهر های دنیا عکاسی کرده است . البته عکس ها او از زاویه ای است که کمتر دیده شده است. او این عکس ها را از فاصله 10 کیلومتری از بالا ی شهر تهیه کرده است.

 

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)

نمای دیدنی شهر لاس وگاس آمریکا از بالا (13 عکس)