احمد ال-بی یک عکاس مصری است که در یک پروژه احمقانه ولی سرگرم کننده ، مو های فرفری خود را با اشیاء مختلف مانند لگو،اسباب بازی،آب نبات و ... تزیین کرده و با ژست های طنز از خود عکس گرفته است. عکس های او در اینستاگرام بسیار طرفدار پیدا کرده و او را بسیار محبوب ساخته است.

 

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)

ایده عکاسی احمقانه ولی جالب و مشهور ! (26 عکس)