یک کارشناس ارشد تاتو،مخترع،کارآفرین، و از همه مهمتر پدر به نام Fred Giovannitti عادت زیبایی دارد. او برای ارتباط برقرار کردن و صمیمی شدن بیشتر با فرزندانش نقاشی های 3 دخترش را به صورت حرفه ای رنگ آمیزی می کند.آثاری که پس از این کار خلق می شوند بسیار جالب و منحصر به فرد هستند.

 

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)

رنگ آمیزی حرفه ای نقاشی های کودکان (17 عکس)