کوه هود بلندترین قله در اورگان است که از 100 کیلومتر دور تر هم دیده میشود، یک تیم شیشه گر در طی پروژه ای برای بزرگ داشت این کوه عظیم طرحی 3بعدی از آن را در ته لیوان ها ساخته اند به طوری که در هنگام خوردن نوشیدنی در این لیوان ها نمای زیبایی از این کوه درون آن قابل مشاهده است.

 

یکی از بلند ترین کوه های جهان درون لیوان شما ! (5 عکس)

یکی از بلند ترین کوه های جهان درون لیوان شما ! (5 عکس)

یکی از بلند ترین کوه های جهان درون لیوان شما ! (5 عکس)

یکی از بلند ترین کوه های جهان درون لیوان شما ! (5 عکس)

یکی از بلند ترین کوه های جهان درون لیوان شما ! (5 عکس)