اين مرد 51 ساله پس از سال ها كه از تاسي رنج برده تصميم گرفته است كه كاشت مو را امتحان كند. ولي ظاهرا شانس با او نبوده است و در نتيجه عمل كاشت مو نه تنها مو دار نشد بلكه سرش به شكلي كه در تصاوير ديده ميشود درآمد.

 

كاشت موي ناموفق (5 عكس)

كاشت موي ناموفق (5 عكس)

كاشت موي ناموفق (5 عكس)

كاشت موي ناموفق (5 عكس)

كاشت موي ناموفق (5 عكس)