یک گروه آرایشگر که نام خود را اکس پرشن گذاشته اند در حال پایه گذاری مدل های فشن جدیدی برای مو ها هستند. روش آن ها در رنگامیزی مو ها بصورت پیکسلی و دیجیتالی است و بدلیل خاص بودن ممکن است در سال های آینده جزو مدل های مورد پسند اکثر جوانان باشد.

 

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)

مدل جدیدی در رنگ آمیزی مو (18 عکس)