این عکس های سورئال را یک عکاس با نام کاربری suréelles  در شبکه اجتماعی اینستا گرام منتشر کرده است. او عکس هایی که از شهر نیویورک در آمریکا تهیه کرده با افسانه و رویاهای تخیلی خود آمیخته است . در ادامه تعدادی از آثار او را مشاهده می کنید.

 

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)

عکس های دستکاری شده بینظیر از نیویورک (26 عکس)