عکاس کانادایی به نام کری ویک برای تهیه عکس از تعدادی نهنگ به سواحل جزیره دومنیکا رفته بود و در آن جا بهمراه گروهی برای غواصی وارد آب شده بودند. هنگامی که در حال عکاسی از غول پیکر ترین جاندار روی زمین یعنی نهنگ ها بودند ناگهان نهنگ شروع به تخلیه مدفوع کرد و کل آب آن منطقه را تیره کرد. غواصان که در مدفوع غرق شده بودند به سرعت برای رهایی از این آب و مدفوع به سمت قایق ها شنا کردند.

 

لحظه آزاد شدن مدفوع نهنگ غول پیکر (7 عکس)

لحظه آزاد شدن مدفوع نهنگ غول پیکر (7 عکس)

لحظه آزاد شدن مدفوع نهنگ غول پیکر (7 عکس)

لحظه آزاد شدن مدفوع نهنگ غول پیکر (7 عکس)

لحظه آزاد شدن مدفوع نهنگ غول پیکر (7 عکس)

لحظه آزاد شدن مدفوع نهنگ غول پیکر (7 عکس)

لحظه آزاد شدن مدفوع نهنگ غول پیکر (7 عکس)