هنرمند آمریکایی به نام Taylor Mazer نقاشی هایی کوچک و بسیار زیبا خلق کرده است. نقاشی های سیاه و سفید او که با خودکار کشیده شده اند ،از مناظر شهری و ساختمان ها هستند و جزئیات بی نظیری دارند و به همین دلیل بعضی از آنها بسیار شبیه به عکس های سیاه سفید قدیمی به نظر میرسند.

 

نقاشی های سیاه و سفید زیبا از مناظر شهری (9 عکس)

نقاشی های سیاه و سفید زیبا از مناظر شهری (9 عکس)

نقاشی های سیاه و سفید زیبا از مناظر شهری (9 عکس)

نقاشی های سیاه و سفید زیبا از مناظر شهری (9 عکس)

نقاشی های سیاه و سفید زیبا از مناظر شهری (9 عکس)

نقاشی های سیاه و سفید زیبا از مناظر شهری (9 عکس)

نقاشی های سیاه و سفید زیبا از مناظر شهری (9 عکس)

نقاشی های سیاه و سفید زیبا از مناظر شهری (9 عکس)

نقاشی های سیاه و سفید زیبا از مناظر شهری (9 عکس)