این تصاویر و نقاشی های چند منظوره  توسط هنرمند کانادایی به نام روبرتو گونسالوس میباشد. طرح های او معنای دو گانه دارند و بیننده را دچار توهم مینماید. او واقعیت و تخیل را به شیوه ای دیدنی باهم در می آمیزد.

 

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)

طرح های چند منظوره و گیج کننده (25 عکس)