اگر شما هم یکی از راهبان صومعه دودوکادر تبت باشید احتمالا شاهد یک مراسم خاکسپار جالب برای خود خواهید بود. این راهبان طبق رسوم نه تنها شما را در خاک دفن نمیکنند بلکه جنازه ها را در جلو کرکس ها انداخته تا گوشت شما را نوش جان کنند و سپس  جمجمه شما بخشی از یک دیوار سراسری و بزرگ خواهد شد تا برای همیشه مانگار شوید. گفته میشود از این طریق جسم شما به آسمان سپرده خواهد شد.

 

دیوار های اسکلتی (7 عکس)

دیوار های اسکلتی (7 عکس)

دیوار های اسکلتی (7 عکس)

دیوار های اسکلتی (7 عکس)

دیوار های اسکلتی (7 عکس)

دیوار های اسکلتی (7 عکس)

دیوار های اسکلتی (7 عکس)