این پسر 21 ساله به نام Andrey Gorbatyuk از کشور اوکراین یک دانش آموز عادی بود تا اینکه تصمیمات عجیبی برای ظاهر خود گرفت. او در حال حاضر با عمل های جراحی کوچکی توانسته ظاهر خود را ترسناک و عجیب کند. ظاهری که شاید هیچ کس نپسندد ولی او را به شهرت رسانده است.

 

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)

دستکاری عجیب در صورت (12 عکس)