در تمرینات دو هفته ای در فصل زمستان گارد های ویژه  کره جنوبی که به swc شهرت دارند تمرینات سختی در برف و یخ زمستانی انجام داده اند. تعدادی از تصاویر تهیه شده از این عملیات تمرینی را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده می کنید.

 

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)

آموزش عجیب نیروهای گارد ویژه در کره جنوبی (18 عکس)