این بولدوزر های نظامی توسط ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی کشور فلسطین مورد استفاده قرار میگیرند. از آنها برای تخریب منازل مسکونی بکار میرود که گفته میشود افراد مرتبط با گروه های مسلح در آن ها زندگی میکنند.

 

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)

بولدوزر های نظامی ارتش اسرائیل (16 عکس)