النا شامیلووا هنرمند و عکاس روس سری جدیدی از عکس هایش را منتشر کرده است. او این سری از عکس ها را به سفارش شرکت Petcurean تهیه کرده است. شرکتی که سازنده غذا برای حیوانات خانگی است. او در این عکس ها روابط دیدنی بین کودکان و حیوانات خانگی را به نمایش گذاشته است.

 

کودکان و حیوانات خانگی اثری از  النا شامیلووا (8 عکس)

کودکان و حیوانات خانگی اثری از  النا شامیلووا (8 عکس)

کودکان و حیوانات خانگی اثری از  النا شامیلووا (8 عکس)

کودکان و حیوانات خانگی اثری از  النا شامیلووا (8 عکس)

کودکان و حیوانات خانگی اثری از  النا شامیلووا (8 عکس)

کودکان و حیوانات خانگی اثری از  النا شامیلووا (8 عکس)

کودکان و حیوانات خانگی اثری از  النا شامیلووا (8 عکس)

کودکان و حیوانات خانگی اثری از  النا شامیلووا (8 عکس)