اگر کمی اهل دنیای کامپیوتر باشید احتمالا از این ایده خوشتان خواهد آمد. پاکتی برای نامه که هنگام در آمدن نامه از داخلش ، گویی نامه در حال لو شدن و بارگزاری برای نمایش است. تلفیق دیدنی از رایانه با زندگی واقعی. تصویر متحرکی برای دیدن چگونگی کارکرد این پاکت در ادامه آمده است.

 

کاردستی ، پاکت نامه با طرح خلاقانه و جالب (8 عکس)

کاردستی ، پاکت نامه با طرح خلاقانه و جالب (8 عکس)

کاردستی ، پاکت نامه با طرح خلاقانه و جالب (8 عکس)

کاردستی ، پاکت نامه با طرح خلاقانه و جالب (8 عکس)

کاردستی ، پاکت نامه با طرح خلاقانه و جالب (8 عکس)

کاردستی ، پاکت نامه با طرح خلاقانه و جالب (8 عکس)

کاردستی ، پاکت نامه با طرح خلاقانه و جالب (8 عکس)

کاردستی ، پاکت نامه با طرح خلاقانه و جالب (8 عکس)