آیا تا به حال به حیوانی که بدن یک گربه را داشته باشد و چهره اش شبیه به خرس تنبل باشد فکر کرده اید؟ این حیوانات خیالی به تازگی به slittens معروف شده اند و به خاطر چهره بامزه و دوست داشتنی که دارند عکس هایشان را می توانید در شبکه های اجتماعی گوناگون پیدا کنید.

 

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)

حیوانی با بدن گربه و چهره خرس تنبل ! (23 عکس)