معمولا قطعات پازل ها را میتوان از روی خطوط و نقش و نگار های متصل بهم شناسایی کرد. ولی برای چیدن این پازل هیچ یک از روش هایی که تا بحال آموزش دیده اید کافی نیست. چون هیچ نقش و نگاری روی آن ندارد. برای حل این پازل باید با ترکیبات رنگی CMYK آشنایی داشته باشید.

 

سخت ترین پازل 1000 تکه (9 عکس)

سخت ترین پازل 1000 تکه (9 عکس)

سخت ترین پازل 1000 تکه (9 عکس)

سخت ترین پازل 1000 تکه (9 عکس)

سخت ترین پازل 1000 تکه (9 عکس)

سخت ترین پازل 1000 تکه (9 عکس)

سخت ترین پازل 1000 تکه (9 عکس)

سخت ترین پازل 1000 تکه (9 عکس)

سخت ترین پازل 1000 تکه (9 عکس)