شرکت آیکیا (IKEA ) شعبه روسیه برای معرفی تخت خواب هایش چند ردیف از صندلی های یک سینما  را برداشته و به جای آن ها چندین تخت خواب برای دیدن فیلم بصورت خوابیده گذاشته است. این شرکت این طرح جالب را با همکاری آزانس تبلیغاتی BBDO انجام داده است.

 

سینمای تحت خوابی (5 عکس)

سینمای تحت خوابی (5 عکس)

سینمای تحت خوابی (5 عکس)

سینمای تحت خوابی (5 عکس)

سینمای تحت خوابی (5 عکس)