در مناطق تحت حفاظت در 150 کیلومتری شمال شرقی هانوی در کشور ویتنام یک گونه حشره چوبی جدید کشف شده است. طول این گونه  از این نوع حشرات که به حشرات چوبی شهرت دارند به حدود 54 سانتیمتر میرسد. این دومین حشره از نظر بزرگی در دنیا است که تا بحال ثبت شده است.

 

بزرگترین حشره دنیا (4 عکس)

بزرگترین حشره دنیا (4 عکس)

بزرگترین حشره دنیا (4 عکس)

بزرگترین حشره دنیا (4 عکس)