سنگ های قیمتی مانند عقیق همیشه در رنگ های گوناگون و باورنکردنی یافت می شوند. آنها گاهی شبیه به کهکشانها هستند و گاهی شبیه به تصویر ملکول ها زیر میکروسکوپ  و گاهی هیچ مشابه و مانندی ندارند.

 

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)

سنگ های قیمتی رنگارنگ (13 عکس)