خانه صدفی یکی از خانه هایی است که با قیمت شبی 250 دلار در سایت Airbnb اجاره داده میشود. با یک شب اقامت در این خانه زیبا شما به جهان زیر آب فرو میروید زیرا همه نقاط خانه با صدف ، ماسه دریایی تزیین شده اند.

 

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)

زندگی در خانه ای دریایی (19 عکس)