دانشجو چینی به نام Zu Bingqun یکی از طرفداران سرسخت کتاب های کامیک و ابر قهرمانان است، هرچن او خودش واقعا یک ابر قهرمان نیست ولی لباسقهرمانان داستان های تخیلی را ساخته و یک مجموعه لباس جالب برای خود دارد. او می گوید با ساخت این لباس ها سعی دارم رویای کودکی خود را که دوست داشتم یک ابر قهرمان باشم تحقق ببخشم. او تمام این لباس ها را با دستان خودش ساخته است.

 

لباس قهرمانان فیلم انتقامجویان (5 عکس)

لباس قهرمانان فیلم انتقامجویان (5 عکس)

لباس قهرمانان فیلم انتقامجویان (5 عکس)

لباس قهرمانان فیلم انتقامجویان (5 عکس)

لباس قهرمانان فیلم انتقامجویان (5 عکس)